ETGK FUND

Nasz Zespół

PRZEMYSŁAW JURA
Prezes Zarządu ETGK

 

Doktor nauk ekonomicznych, posiadający ponad 10 letnie doświadczenie na polskim rynku kapitałowym i 15 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym. Założyciel Ponadregionalnej Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja skupiającej inwestorów prywatnych oraz instytucje otoczenia biznesu wspierające przedsiębiorców we wstępnej fazie rozwoju. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje menadżera inwestycji kapitałowych, dyrektora inwestycyjnego oraz menadżera projektów B+R. Osobiście oraz przez zależne od siebie podmioty dokonał ponad 60 wejść inwestycyjnych w start-upy z branży recyclingu, polimerów, zaawansowanych materiałów czy kosmetyki. Jako aktywny anioł biznesu angażuje się w rozwój spółek, obejmując często rolę członka zarządu lub rady nadzorczej. Będąc zarządzającym Centrum Badawczo Rozwojowym Parku Innowacji i Przemysłu, zrealizował ponad 70 projektów o charakterze B+R, przyczyniając się do opracowania innowacyjnych w skali światowej technologii, produktów i procesów, z których wiele zakończyło się zgłoszeniem wniosków o ochronę patentową. Poprzez współpracę z licznymi jednostkami naukowymi, klastrami, parkami technologicznymi oraz przedsiębiorstwami tworzy kompletny ekosystem umożliwiający sprawną ocenę potencjału pomysłów, ocenę ich atrakcyjności oraz wykonalności, przeprowadzenie prac B+R oraz inwestycji. W ramach Europejskiej Technologicznej Grupy Kapitałowej jest odpowiedzialny za całokształt aspektów związanych z zarządzaniem Funduszem, w tym zgodnością realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie i Regulaminem Funduszu oraz Strategii Funduszu. Do jego obowiązków należy również zarządzanie operacyjne związane z działalnością Funduszu, a także zarządzanie procesem inwestycji kapitałowych Funduszu – od pomysłu, poprzez prace B+R, strukturyzację transakcji, doradztwo transakcyjne, realizację drugiej rundy inwestycji, aż po wyjście z inwestycji. W strukturach Funduszu odpowiedzialny jest również za komunikację zewnętrzną, w tym Public Relations oraz utrzymywanie relacji z inwestorami Funduszu.

MICHAŁ MARCINIAK
Wiceprezes Zarządu ETGK

 

Wiceprezes Zarządu Funduszu Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa sp. z o.o., zajmujący stanowisko menadżera inwestycji kapitałowych oraz menadżera projektów B+R. Posiada prawie 10–letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Osobiście zaangażowany był w tworzenie i rozwój przedsiębiorstw z branży polimerowej, kosmetycznej, budowlanej czy górniczej, które z sukcesem zostały sprzedane inwestorom instytucjonalnym. Pełni funkcję Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego Parku Innowacji i Przemysłu, w ramach którego prowadzi prace badawczo-rozwojowe, wspierając innowacyjne polskie i zagraniczne start-upy. Współpracuje z Fundacją Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz z parkami technologicznymi w zakresie pozyskiwania innowacyjnych projektów, modelowania biznesu oraz ich komercjalizacji. Wspólnie z jednostkami naukowo–badawczymi realizuje projekty o charakterze badawczo-rozwojowym. Od kilku lat wspiera przedsiębiorstwa w zakresie pozyskania finansowania na rozwój biznesu, w tym ze środków KFK, PFR, PARP czy NCBiR. W ramach Europejskiej Technologicznej Grupy Kapitałowej pełni rolę kluczowej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Funduszem, w tym w szczególności za budowanie wartości spółek portfelowych, zarządzanie zgodnością realizacji projektów ze strategią i dokumentami formalnymi Funduszu oraz zarządzanie procesem inwestycji kapitałowych Funduszu – od pomysłu, poprzez prace B+R, aż po wyjście z inwestycji. W strukturach Funduszu odpowiedzialny jest również za kontakty z Komitetem Inwestycyjnym, koordynację procesów inwestycyjnych Funduszu oraz komunikację z Krajowym Funduszem Kapitałowym.

ALBERT SMEKTALSKI
Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego

 

Doświadczony manager i efektywny lider specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw oraz rozwoju firm w fazie seed. Wiedza i doświadczenie z zakresu modelowania biznesu, wdrażania strategii rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw została poparta wieloletnimi doświadczeniami w międzynarodowych koncernach, parkach technologicznych oraz funduszach inwestycyjnych. Jest przedsiębiorcą zaangażowanym w rozwój kilkunastu spółek z branży polimerowej, nanotechnologicznej, zawansowanych technologii materiałowych, medycznej oraz kosmetycznej. Jest aktywnym inwestorem na rynku kapitałowym — od kilku lat, wspólnie z KFK i NCBiR, współpracując z krajowymi i międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi, inwestuje w przedsiębiorstwa typu start-up, umożliwiając realizację prac B+R oraz sprawną komercjalizację i internacjonalizację innowacyjnych produktów i usług. Z sukcesem dokonał kilku wyjść inwestycyjnych poprzez sprzedaż firm start-upowych inwestorom branżowym i finansowym w kraju i za granicą. Współpracuje z kancelariami Rzeczników Patentowych w zakresie badania czystości patentowej oraz oceny innowacyjności projektów. Prace B+R realizuje we współpracy z międzynarodowymi instytucjami takimi jak SUPSI, Danish Insitute of Technology, czy Arrhus BSS, Multi-Business, Innovation & Technology Research Group (M-BIT) . W strukturach Funduszu Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa pełni rolę Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. Jest odpowiedzialny m.in. pozyskiwanie projektów, weryfikację ich atrakcyjności inwestycyjnej, przygotowanie projektów celem podjęcia przez Fundusz decyzji inwestycyjnych, due dilligence oraz nadzór nad rozwojem przedsiębiorstw.

ŁUKASZ FELDMAN
Dyrektor Inwestycyjny

 

Od kilkunastu lat związany z rynkiem kapitałowym w Polsce i za granicą. Podczas swojej kariery zawodowej zaangażowany był działalność funduszy kapitałowych, aktywnie przyczyniając się do ich dynamicznego wzrostu. Aktywnie wpiera rozwój firm portfelowych poprzez pozyskiwanie kolejnych rund finansowania, komercjalizację oraz modelowanie biznesu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wprowadzania firm na GPW i New Connect oraz w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Jest autorem licznych rozwiązań analitycznych, które ułatwiają zarządom spółek podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Jako Dyrektor Inwestycyjny jest głównym koordynatorem prowadzonych inwestycji oraz organem opiniodawczym w zakresie realizowanej polityki inwestycyjnej. Wypełniając funkcję Dyrektora Inwestycyjnego sprawuje jednocześnie nadzór nad realizacją inwestycji portfelowych, a także nad osiąganiem przez Fundusz założonych celów. Do zakresu wykonywanych obowiązków w ramach Funduszu Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa należy prowadzenie ścisłej współpracy z pozostałymi członkami Kadry Zarządzającej przy wykorzystaniu potencjału podległego zespołu do sprawnego wyszukiwania, selekcjonowania, analizowania zgłaszanych projektów inwestycyjnych.

PRZEMYSŁAW SPYRA
Członek Komitetu Inwestycyjnego

 

Technik Ekonomista, jego specjalność to ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Posiada szerokie doświadczenie jako Anioł Biznesu na rynku VC, zwłaszcza w zakresie FinTech oraz w zakresie zarządzania i koordynowania innowacyjnymi projektami. Jest biegły w znajomości przepisów i interpretacji prawa polskiego i międzynarodowego w obszarze inwestycji.

belka-kfk.png

+48 507 967 284

biuro@etgk.pl

ul. Francuska 13/7
40-027 Katowice

NIP: 9542783115
Regon: 368504882

Copyright © 2022 Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa.